Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 04:57:27
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 2

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Помощник директор в училище


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ В ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ


Наименование Помощник-директор по административната част
Код по НКПД 2350 6001

Структурно звено
Структурна единица – Държавно/Общинско училище
Териториално звено – гр. София

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Директора на училището
Длъжността ръководи:
Административно – непедагогически персонал
Методически – всички звена в структурата
Място в структурата:

Директор

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР
ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ

Педагогически персонал, непедагогически персонал/учащи


Цел на длъжността – Длъжността Помощник директор по административната част отговаря на потребностите от подпомагане на директора при организирането и контрола на административно-стопанската дейност.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите в учебното заведение.
Външни:
Контактува с родителската общност, ведомства, фирми и други организации.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Организира и контролира:
 Работата на непедагогическия персонал в училището.
 Следене и съхраняване на документацията по трудовоправни отношения с персонала.
 Снабдяване на училището с необходимата организационна техника.
 Взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура (спонсориране, помощи, дарения).
 Изпълнението на текущите основни ремонти, разширяването и обогатяването на материално-техническата база.
2. Осигурява:
 Училищната и учебна документация и носи отговорност за съхраняването й.
 Учебния процес с необходимите учебници, учебно-техническите средства, пособия, след съгласуване с учителите и помощник директора по учебната част.
 Изпълнението на изискванията по противопожарна охрана (ППО) и здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 Дейността на училището при природни бедствия и крупни производствени аварии.
 Летния и зимния отдих и хранене на учениците.
3. Подготвя и прилага на директора:
 Проекти за договори за предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, фирми и други, в съответствие с действащата законова уредба.
 При възлагане от прекия ръководител технически подпомага съставяне на проекти на договори с целия персонал на училището.
4. Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, списък Образец № 1 за разпределяне на учебните часове, вътрешната нормативна уредба, свързана с организацията на работната заплата.
5. Подпомага директора при решаване на социално-битови проблеми на педагогическия и непедагогическия персонал.
6. Има право да изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените нормативи.
7. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
8. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
9. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
10. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
11. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
12. Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:
 Наличието на необходимата документация, съгласно законовите наредби (наличие, актуалност, съхранение, изпълнение).
 Вида на сградата, материално-техническата база и поддържането им във вид за безопасна експлоатация.
 Обезпечаването на учебния процес с необходимите МТС и учебни пособия.
 Професионално подготвени и представени пред директора документи.
 Поддържане на прилежащите към училището площи.
 Точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
 Неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от директора.

Права:

1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
4. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
1. Поддържан и отремонтиран сграден фонд.
2. Навреме предадена информация към директора и персонала.
3. Чисти и подредени прилежащи към училището площи.
4. Дисциплина на работното място.
5. Проява на необходимата инициативност.
6. Работа в екип.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше образование с подходяща специалност.
Специални умения:
Специализации в областта на педагогиката, умения за работа в екип. Административни и организаторски умения.
Работа с компютър.
Владеене на чужди езици: не се изисква
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис с обособено работно място.
Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника.
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен външен вид.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в действащото законодателство.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база на системата за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |