Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 04:58:34
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 1

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Помощник-директор, учебната дейност

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ


Наименование Помощник-директор, учебната дейност
Код по НКПД 2350 6002

Структурно звено
Структурна единица – Държавно/Общинско училище
Териториално звено – гр. София

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Директора на училището
Длъжността ръководи:
Административно – педагогически персонал
Методически – всички звена в структурата
Място в структурата:

Директор

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Педагогически персонал/учащи


Цел на длъжността – Длъжността Помощник директор по учебната дейност отговаря на потребностите от подпомагане на директора при организирането и контрола на учебно-възпитателната дейност.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите в учебното заведение.
Външни:
Контактува с общински съвет и общинска администрация, МНО, родителската общност.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни изисквания, като:
 Организира изпълнението на учебните планове и програми и контролира тяхното спазване.
 Ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите и контролира организацията на учебния процес.
 Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание.
 Организира и контролира учебно-възпитателната дейност чрез посещение в учебни часове на учители за наблюдение организацията на учебния час, провеждането на контролни и класни писмени работи, тестове, анкети, казуси и т. н. за оценяване ефективността на дейността им.
 Организира провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни).
 Организира и контролира допълнителната работа на учителите с ученици със специфични образователни потребности.
2. Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените нормативи.
3. Изпълнява задачи, възложени по компетенции, съгласно изискванията на КТ, ЗНП, ППЗНП и други нормативни актове.
4. Подпомага директора при организирането и контролирането обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.
5. Участва в организирането на заседанията на педагогически съвет и училищния съвет.
6. Отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищната документация в съответствие с изискванията на нормативните актове на МНО.
7. Веднъж месечно контролира документацията, в която се регистрират текущите резултати на учениците.
8. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
9. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
10. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
11. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
12. Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:
 нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност (осигурени помещения, учебни пособия);
 контрола на качеството и ефективността на учебно-възпитателната дейност;
 анализиране на резултатите от проведени тестове, анкети и др., отразяващи ефективността на проведените занятия;
 навреме подадена до директора информация за учебно-възпитателната дейност;
 поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща учебно-възпитателна дейност;
 спазването на седмичното разписание;
 осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове изпити;
 контрола за стриктното водене и въвеждане на текущите резултати на учениците;
 точно и в срок изпълнение на поставените задачи;
 неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от директора.

Права:
1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
4. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
 своевременно отстраняване на възникнали проблеми по време на учебно-възпитателната дейност;
 изправна учебна документация (организирана, поддържана, съхранявана);
 чисти и подредени помещения за провеждане на дейността;
 изготвено рационално седмично разписание;
 редовен контрол на ефективността от провежданите учебни занятия;
 дисциплина на работното място;
 проява на необходимата инициативност;
 работа в екип.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието:
Висше педагогическо образование
Професионален опит:
Опит като преподавател и управленски опит
Специални умения:
Специализации в областта на педагогиката, умения за работа в екип. Административни и организаторски умения.
Работа с компютър.
Владеене на чужди езици: не се изисква
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника.
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен външен вид.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в действащата законодателство и КТД.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база приетата система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)


 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |