Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 04:56:52
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 1

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Специалист банкови операции

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Длъжност СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ


Наименование Специалист, банка
Код по НКПД 2419 7042

Структурно звено
структурна единица (посочвате дирекцията, отдела във Вашата банка, към което функционално принадлежи дейността – например Дирекция „Обслужване на клиенти“)
териториално звено (посочвате звеното, към което териториално принадлежи длъжността, в случай че съществува териториално деление на дейността във Вашата банка – напр. гр. София, гр. Варна и т.н.)

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
(Посочвате длъжността, на която е пряко подчинен Специалист „Банкови операции“ – напр. Мениджър „Обслужване на клиенти“)
Длъжността ръководи:
Административно
Методически
Място в структурата:

Мениджър
„Обслужване на клиенти“

СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ“

………………………………………


Цел на длъжността
Осъществява директна продажба на продуктите и услугите в лева и валута, предлагани от Банката, в това число кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт и консултира клиентите;


Основни взаимоотношения:
Вътрешни – Служители в Банката
Външни – Клиенти.


Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
• Консултира, продава и обслужва клиентите на Банката по предлаганите продукти в лева и валута;
• Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система;
• Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги;
• Осъществява продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт, като извършва необходимите процедури съгласно вътрешните правила на Банката;
• Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки;
• Извършва сделки, свързани с покупко-продажба на валута;
• Обработва, контролира и администрира валутни преводи и съобщения;
• Работи с касова наличност в лева и валута. Проверява документите на клиента при изпълнение на банковите операции;
• Осчетоводява и контролира операции, инициирани от друг служител на Банката по счетоводното отчитане на банковите продукти и услуги, при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, регламентираща дейността.
• Грижи се за качественото обслужване на клиентите – физически и юридически лица;
• Осъществява директна продажба на продуктите и услугите в лева и валута, предлагани от Банката, в това число кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт и консултира клиентите;
• Въвежда фиксинга и валутните курсове;
• Снабдява се и се освобождава с/от касова наличност;
• Равнява счетоводни сметки на синтетично и аналитично ниво и отговаря за тяхното равнение;
• Класира извлеченията от клиентските сметки;
• Води и съхранява досиета н клиенти;
• Извършва текущ или последващ контрол върху счетоводните операции, инициирани от друг служител;
• Извършва и документира проверките за касова наличност на други служители;
• Проверява начислените лихви, комисионни и сторнировъчни операции;
• Обслужва клиентите с високо качество;
• Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му;
• Стремеж към поддържане на високо професионално ниво;
• Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от КТ;
• Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя;
• Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на работодателя.

Права
• Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
• Има право да изисква и получава необходимата служебна информация и актуални нормативни документи, регламентиращи дейността му.


Отговорности:
• Отговаря за събирането, съхраняването и отчитането на паричните средства, с които оперира;
• Длъжен е да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко и косвено засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции и указания.

Специфични функции и задачи
• Участва в Комисии за инвентаризация, касови проверки и др.
• Съхранява регистъра за обезсилени спестовни и чекови книжки, копия на запорни съобщения и други документи, основания за блокиране / отблокиране на сметки;
• Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти;
• Инициира събирането на дължимите от клиента такси и комисионни по Тарифата на Банката;
• Информира ............... за всякакви проблеми, свързани с безопасността на труда, в момента на възникването им.
• Сезира своевевременно Мениджър «Обслужване на клиенти» за възникнали проблеми в дейността му.


Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието
Висше икономическо образование, степен магистър.

Професионален/управленски опит
• Минимум 3 години трудов стаж в областта на финансовата или банковата сфера;
• Опит в обслужванен а клиенти е предимство.

Специални знания и умения
• Теоретически и практически познания на ЗС, МСС, Сметкоплан на Банката,
• Умения за работа
• Комуникативни умения
• Умения да взима решения

Владеене на чужди езици;
(с оглед Вашите потребности посочвате дали е необходимо владеенето на някакъв чужд език и на какво ниво – напр. Владеене на английски език на работно ниво)

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
• Отговорност
• Честност
• Дисциплинираност
• Лоялност към работодателя
• Дипломатичност
Условия на труд и производствена среда: има установено работно място, персонален компютър, стационарен телефон (служебен мобилен телефон).
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в организацията.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа и допълнително заплащане, обвързано с постигнатите от служителя резултати, регламентирано в системата за възнаграждения на работодателя.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |