Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 05:00:47
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 3

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Управител, склад

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност УПРАВИТЕЛ, СКЛАД


Наименование Управител, склад
Код по НКПД 4131 2025

Структурно звено
Структурна единица ................................ (посочвате дирекцията, отдела във Вашето предприятие, към което функционално принадлежи дейността по снабдяване и складовата дейност)
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Директор материално-техническо снабдяване
Длъжността ръководи:
Административно – Служители в склада
Методически – Служители в склада
Място в структурата:

Директор материално-техническо снабдяване

УПРАВИТЕЛ НА СКЛАД

Служители в склада


Цел на длъжността
Предоставя най-добрите логистични услуги за съответния склад.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Служители на предприятието.
Външни
Доставчици.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Длъжен е да следи за оптималната складова наличност и да сигнализира при намаление или свръхналичности.
2. Длъжен е да спазва всички изисквания за финансово отчитане и проверка.
3. Длъжен е да спазва всички заповеди, инструкции, процедури и политики на работодателя във връзка със събиране, съхраняване, разходване и отчитане на парични и матeриални ценности.
4. Длъжен е да пази в тайна информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп.
5. Установява такава организация на работа в отдела, гарантираща опазване на живота и здравето на работниците, служителите и външните изпълнители.
6. Длъжен е да се грижи за здравето и безопасността си както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко и косвено засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции и указания.
7. Изпълнява всички други задачи, възложени му от прекия ръководител, касаещи дейността на отдела.
8. Работи под ръководството на Директор материално-техническо снабдяване и изпълнява всички задачи, свързани с доставянето на логистични услуги.
9. Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
10. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа съгласно чл.126 от КТ.
11. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
12. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Ръководството на фирмата. При необходимост е на разположение на работодателя и в извънработно време.
13. Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодател, свързани с длъжността му.

Отговорности:
1. Отговаря за организирането и контролирането на подредбата и съхранението на стоките и материалите в склада.
2. Отговаря за организирането на товаро-разтоварните дейности. Носи пълна имуществена отговорност като материално отговорно лице по смисъла на българското законодателство за стоково-материални ценности, намиращи се в конкретния склад – за тяхното получаване, съхранение, и отчитане.
3. Носи отговорност за съответствието между фактическата наличност в склада и наличността по счетоводни отчети.

Права:
1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Прави предложения пред прекия си ръководител за подобряване дейността по управление на склада.
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията му.
Специфични функции и задачи
1. Следи за достъпа на външни лица до склада.
2. Гарантира, че всички дейности, които се изпълняват, се записват прецизно.
3. Използва и актуализира всички системи или отчети, свързани със складовите дейности.
4. Получава материали, гарантира правилното им етикетиране, записва получаването.
5. Издава материали, гарантира правилното пакетиране за транспортиране, записва издаването.
6. Осъществява връзки с дистрибуторските служби.
7. Замества друг управител склад, когато той отсъства.
8. Ръководи и подпомага периодичното преброяване/проверка на наличността.
9. Информира своя пряк началник в случай на възникване на проблеми, свързани с дейностите в склада.
10. Информира прекия си ръководител за всякакви проблеми, свързани с безопасността на труда, в момента на възникването им.
11. Изготвя регулярни отчети за изпълнението на дейността си до Директор материално-техническо снабдяване.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието:
Средно образование
Професионален опит:
Опит в складовата работа и логистиката.
Специални знания и умения:
 Добра компютърна грамотност.
 Познаване на техниките за безопасно повдигане на предмети.
 Умения за работа с клиенти.
 Свидетелство за управление на МПС.
 Организаторски умения.
 Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми.
 Умение за поемане на лична отговорност
Владеене на чужди езици
(С оглед Вашите потребности посочвате дали е необходимо владеенето на някакъв чужд език и на какво ниво – напр. Владеене на английски език на работно ниво.)
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики (задължителни и препоръчителни)
 Отговорност.
 Честност.
 Дисциплинираност.
 Лоялност към работодателя.
 Издръжливост.
Условия на труд и производствена среда:

Режим на труд и почивка
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Битови придобивки и привилегии
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа и допълнително заплащане, обвързано с постигнатите от служителя резултати, регламентирано от работодателя в системата за възнаграждения.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |