Експерт връзки с обществеността
Публикувана от superadmin на June 12 2010 20:34:44

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“


Наименование – Експерт, връзки с обществеността
Код по НКПД 2419 6003

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Управителя на дружеството

Длъжността ръководи:
Административно –
Методически –
Място в структурата:

Управител

ЕКСПЕРТ„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Техническо лице


Цел на длъжността:
Организирането на връзки с обществеността и пресата за всички събития, касаещи дейността на дружеството.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Взаимодейства във вътрешните отношения с всички ръководители на отдели.
Външни:
Взаимодейства с пресата в страната и извън нея, когато е необходимо, и с всички трети лица по отношение нуждите на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Да ръководи и развива по подходящ начин всички дейности относно връзки с обществеността и създаването на добър корпоративен имидж.
2. Да представя фирмата по възможно най-добрия начин пред клиентите и партньорите на дружеството.
3. Да извършва всички дейности по отношение на организиране и осъществяване на публични събития, промоционални материали, взаимоотношения с пресата, рекламиране и т. н.
4. Да създава и да обновява фирмената база данни за пресата.
5. Да поддържа фирмения уебсайт.
6. Да подготвя участието на дружеството в презентации и форуми.
7. Да изготвя рекламата, рекламните брошури, календари, визитните картички и др. и да ги предлага на управителя на дружеството за одобрение.
8. Да изпълнява и други професионални задължения, при изискване от страна на управителя.
9. Да възлага задачи и отговорности, да делегира и контролира практическото изпълнение на задачите, в случай че други служители са включени в осъществяването на дейността.
10. Да използва рационално и сигурно средствата, предоставени на негово/нейно разположение от фирмата за изпълнение на работните задължения.
11. Регулярно да осигурява информация на управителя и ръководителите на отдели в дружеството относно публикации в пресата от значение и във връзка с дейността на дружеството.
12. Да изпълнява всяко задължение, свързано с интересите на дружеството, изисквано от ръководството.
13. Да взема участие във всички събития и курсове на обучение, организирани или изисквани от фирмата.
14. Да подобрява личните си умения.
15. Всички други задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Правилника за вътрешен трудов ред.

Права:
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Специфични функции и задачи:
1. Осъществява контакт от името на дружеството с представители на информационни агенции, радио, телевизия, вестници и други средства за масова информация.
2. Дава официални изявления от името на дружеството, предварително съгласувани с ръководството.
3. Ежедневно изготвя клипинг на всички издания на пресата и го предоставя на вниманието на управителя и всички ръководители на отдели.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше образование степен бакалавър специалност „Връзки с обществеността“
Професионален/управленски опит:
Минимум 3 г. практически опит - препоръчителен.
Специални умения:
Умения за работа с компютър – Microsoft Office
Владеене на чужди езици:
Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Добри комуникативни умения.
Условия на труд и производствена среда:
Работа в офис и извън него при необходимост.
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не се предвиждат униформено облекло и лични предпазни средства.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)